Wet natuurbescherming

Wilt u een activiteit, plan of project uitvoeren? Krijgt u hierbij te maken met bomen, beschermde plant- en diersoorten, of Natura 2000-gebieden? Dan is de Wet natuurbescherming belangrijk voor u. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

Natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen. De natuur is gezond en sterk als er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige diersoorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen. Het is dan ook belangrijk om deze soorten te beschermen. Gaat het goed met de natuur, dan is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. Provincies zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het beschermen en beheren van de natuur. De taak van de Rijksoverheid is om ruimtelijke ingrepen die van nationaal belang zijn uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer.

Ruimtelijke ingrepen

De Provincie kan ontheffing verlenen voor het beschadigen, vernielen, vangen of doden van beschermde planten en dieren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Als u ontheffing verleend wordt, betekent dit dat u toestemming krijgt. Bijvoorbeeld om wegen aan te leggen, (nieuw)bouwplannen of de uitvoering van werken. Ook wanneer het vangen van dieren nodig is voor onderzoek kan de Provincie ontheffing verlenen.

Jacht en schadebestrijding

Als dieren schade veroorzaken kan de Provincie toestemming geven om ze te doden, vangen of wegjagen. Dit kan met een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing.

Gebiedsbescherming

Wilt u een activiteit of project in en rond een Natura 2000-gebied uitvoeren? Dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. Een project in of nabij een Natura 2000-gebied kan negatieve effecten hebben op de beschermende natuurwaarden van dit gebied. Dit geldt ook voor projecten die niet gelegen zijn in of nabij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied, waar het een negatief effect kan hebben op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Ook voor deze projecten moet u mogelijk een vergunning aanvragen.

Bescherming van bomen

Voor bomen en bossen die onder de bescherming van de Wet vallen, geldt een meld- en herplantplicht. Dus kappen is toegestaan; de kap vooraf melden en herbeplanten is verplicht. Zo blijft het oppervlak aan houtopstanden in Nederland behouden. Mogelijk heeft u ook een kapvergunning van de gemeente nodig.

Wat geldt er voor u?

Wilt u een activiteit, plan of project uitvoeren wat mogelijk effect heeft op beschermde natuur? Doorloop dan vooraf de checklists hieronder. Zo kunt u bepalen of u een vergunning of ontheffing nodig heeft. 

Vergunning of ontheffing aanvragen

Blijkt uit de checklist dat u een vergunning of ontheffing nodig heeft, dan doorloopt u een aantal stappen. Meer informatie over de verschillende onderdelen vindt u op de pagina's hieronder.

Het is verstandig om bij grotere activiteiten of projecten vooraf met ons te overleggen. Wilt u een groter project uitvoeren? Neem dan eerst contact met ons op vianatuurbeschermingswet@zeeland.nl. Overleg eerst met ons voordat u een aanvraag voor een Wnb-vergunning en/of ontheffing indient. 

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl

Veelgestelde vragen over de Wet natuurbescherming

Rolverdeling en overgang taken Wet natuurbescherming
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Vanaf 1 januari 2017 zijn Provincies verantwoordelijk voor de natuurbescherming. Wat hier precies onder valt en hoe de overgang van taken is geregeld leest u op de website van het RVO.  

Hoe lang duurt straks een vergunning of ontheffingsproces?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Provincies mogen volgens de wet dertien weken de tijd nemen om een besluit te nemen. Deze periode mogen ze verlengen met zeven weken als dat nodig is. 

Wat is de rolverdeling tussen Provincie en gemeenten?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente? Dan wordt deze net als hiervoor beoordeeld op het onderdeel natuur. Bij de Provincie kunt u ook een aparte ontheffing of vergunning voor natuur aanvragen. Meldingen voor sloop en de kap staan los van elkaar. Dat betekent dat u een aparte sloopmelding bij de gemeente moet indienen en een aparte kapmelding bij de Provincie.

Waarop beoordeelt de Provincie bij soortenbescherming?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Doet u een aanvraag voor een ontheffing bij de Provincie, dan beoordelen wij uw aanvraag. Daarbij kijken wij naar de volgende punten: 

 1. Wat wilt u precies gaan doen en wanneer?
 2. Hoe groot is het gebied waarop uw activiteit invloed heeft? 
 3. Zijn er binnen die invloedzone beschermde plant- en diersoorten aanwezig?
 4. Zo ja, welke soorten en welke functie heeft de zone voor de soorten?
 5. Zijn er effecten van uw activiteit op de soorten te verwachten?
 6. Zijn de effecten te voorkomen door te werken volgens goedgekeurde gedragscodes of door bewezen effectieve maatregelen te treffen?
 7. Als dit niet mogelijk is, kunt u de activiteit aanpassen zodat u effecten voorkomt? 
 8. Als dit ook niet mogelijk is, vraagt u ontheffing aan. Bij de aanvraag voegt u de uitwerking van bovenstaande stappen bij. Als u ontheffing wordt verleend, worden hier waarschijnlijk voorwaarden aan verbonden.
Meer informatie nodig over ruimtelijke ingrepen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Lees wat de Wet natuurbescherming regelt over plant- en diersoorten in de brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen'. Deze brochure is opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken.

Wat zijn de grootste veranderingen voor bescherming van bomen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Met de ingang van de Wet natuurbescherming

 • Stellen Provincies regels aan het opnieuw planten. Onze regels leest u in artikel 8 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.
 • Kunnen gemeenten makkelijker aanvullende regels stellen over bomen. Dat mogen zij als de bomen beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. Controleer daarom voordat u gaat kappen welke regels er in uw gemeente gelden
 • Kan er zondermelding en plicht voor opnieuw planten gekapt worden in Natura 2000-gebieden. Dit kan alleen als kappen nodig is om Natura 2000-doelen te behalen
 • Vervalt de uitzonderingspositie voor Staatsbosbeheer. Dit betekent dat Staatsbosbeheer net als andere natuurbeheerders meldingen moet indienen bij de Provincie Zeeland voordat zij gaat kappen
 • Geldt er voor de lindeboom ook een meldplicht en plicht voor opnieuw planten
Welke procedures kent de Wet natuurbescherming?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als u een vergunning of ontheffing moet aanvragen dan zijn er verschillende procedures mogelijk:

 1. Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB); u heeft ook een omgevingsvergunning nodig van een gemeente waarbij u het onderdeel natuur betrekt. De gemeente vraagt dan bij de Provincie om een VVGB en voegt deze toe aan de omgevingsvergunning. De procedure loopt dan via de gemeente. De duur van de procedure is maximaal 26 weken.
 2. Reguliere procedure; in dit geval vraagt u direct bij de Provincie een vergunning of ontheffing aan. Als uw plan, project of activiteit uitsluitend gevolgen heeft voor uzelf, dan volgt meestal de reguliere procedure. Er zijn dan geen andere belanghebbenden. Deze procedure duurt maximaal 13 weken met de mogelijkheid van een verlenging van 7 weken.
 3. Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV); in dit geval vraagt u direct bij de Provincie een vergunning of ontheffing aan. Als uw plan, project of activiteit ook effect kan hebben op andere partijen anders dan uzelf dan volgt meestal de UOV-procedure. Voordat wij een definitief besluit nemen over uw aanvraag leggen wij eerst ons ontwerpbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen op het ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze procedure duurt maximaal 13 weken met de mogelijkheid van een verlenging van 7 weken.

Publicaties en bekendmakingen

Als uw aanvraag als VVGB onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning, dan legt de betrokken gemeente dit als totaalpakket ter inzage. Eventuele publicaties en bekendmakingen worden ook door de gemeente geregeld.

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet gepubliceerd. Wel plaatsen wij een overzicht van de genomen besluiten op de pagina Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten.

Besluiten die wij nemen via de UOV worden gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Wanneer wij een ontwerpbesluit ter inzage leggen wordt dit ook gepubliceerd om op die manier belanghebbenden de kans te geven om een zienswijze in te dienen.