Wet natuurbescherming

Wilt u een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u mogelijk in aanraking komt met bomen, beschermde plant- en diersoorten of Natura 2000-gebieden? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

Natuurbescherming

De Wet natuurbescherming waarborgt de bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen. De natuur is gezond en sterk als er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige diersoorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen. Het is dan ook belangrijk om deze soorten te beschermen. Gaat het goed met de natuur, dan is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. Provincies zijn grotendeels verantwoordelijk voor het beschermen en beheren van de natuur. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen gemoeid zijn, zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer.

Beschermde plant- en diersoorten

Ruimtelijke ingrepen

De Provincie kan ontheffing verlenen voor het beschadigen, vernielen, vangen of doden van beschermde planten en dieren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van wegen, (nieuw)bouwplannen of de uitvoering van werken. Ook wanneer het vangen van dieren nodig is voor onderzoek kan de Provincie ontheffing verlenen.

Jacht en schadebestrijding

Als dieren schade veroorzaken kan de Provincie toestemming geven om ze te doden, vangen of wegjagen door middel van een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing.

Gebiedsbescherming

Voor het uitvoeren van een activiteit of project in en rond een Natura 2000-gebied moet u mogelijk een vergunning aanvragen. Een project in of nabij een Natura 2000-gebied kan negatieve effecten hebben op de beschermende natuurwaarden van dit gebied. Dit geldt ook voor projecten die niet gelegen zijn in of nabij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied, waar het een negatief effect kan hebben op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Ook voor deze projecten moet u mogelijk een vergunning aanvragen.

Bescherming van bomen

Voor bomen en bossen die onder de bescherming van de Wet vallen, geldt een meld- en herplantplicht. Dus kappen is toegestaan; de kap vooraf melden en herbeplanten moet. Zo blijft het oppervlak aan houtopstanden in Nederland behouden. Mogelijk heeft u ook een kapvergunning van de gemeente nodig.

Wat geldt er voor u?

Als u een activiteit, plan of project wilt uitvoeren dat mogelijk effect heeft op beschermde natuur, dient u vooraf onderstaande checklists te doorlopen. Op basis van de checklists wordt bepaald of u een vergunning of ontheffing nodig heeft.

Vergunning of ontheffing aanvragen

Als uit de checklist blijkt dat u een vergunning of ontheffing nodig heeft, doorloopt u een aantal stappen. Meer informatie over de verschillende onderdelen vindt u op de onderstaande pagina’s.

Het is raadzaam om met name bij grootschalige activiteiten of projecten met ons te overleggen. In het laatste geval is het verstandig dat u eerst contact met ons opneemt via natuurbeschermingswet@zeeland.nl voordat u een aanvraag bij ons indient voor het verkrijgen van een Wnb-vergunning en/of ontheffing.

Handhaving Wet natuurbescherming

Vermoedt u een overtreding van de Wet natuurbescherming? Meld dit dan bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.

Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl

Veelgestelde vragen over de Wet natuurbescherming

Rolverdeling en overgang taken Wet natuurbescherming
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Vanaf 1 januari 2017 zijn Provincies verantwoordelijk voor de natuurbescherming. Wat hier precies onder valt en hoe de overgang van taken is geregeld leest u op de website van het RVO.  

Hoe lang duurt straks een vergunning of ontheffingsproces?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Provincies hebben een wettelijke termijn van 13 weken met eventuele verlenging van 7 weken om een besluit te nemen op een aanvraag.

Wat is de rolverdeling tussen Provincie en gemeenten?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt wordt deze aanvraag net zoals voorheen getoetst op het onderdeel natuur. U kunt bij de Provincie ook een aparte ontheffing of vergunning voor natuur aanvragen. Meldingen voor sloop en de kap van bomen staan los van elkaar. Dat betekent dat u een aparte sloopmelding bij de gemeente moet indienen en een aparte kapmelding bij de Provincie.

Waar toetst de Provincie op bij soortenbescherming?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als u een aanvraag voor een ontheffing indient bij de Provincie toetsen en beoordelen wij uw aanvraag. Wij kijken in ieder geval naar de volgende punten:

 1. Wat wilt u precies gaan doen en wanneer?
 2. Hoe groot is de invloedzone van uw activiteit?
 3. Zijn er binnen die invloedzone beschermde plant- en diersoorten aanwezig?
 4. Zo ja, welke soorten en welke functie heeft de zone voor de soorten?
 5. Zijn er effecten van uw activiteit op de soorten te verwachten?
 6. Zijn de effecten te voorkomen door te werken volgens goedgekeurde gedragscodes of door bewezen effectieve maatregelen te treffen?
 7. Indien dit niet mogelijk is, kan de activiteit zodanig worden aangepast dat effecten te voorkomen zijn?
 8. Indien dit ook niet mogelijk is, vraagt u ontheffing aan. Bij de aanvraag voegt u de uitwerking van bovenstaande stappen bij. Indien u ontheffing wordt verleend, worden hier waarschijnlijk voorwaarden aan verbonden.
Waar vind ik meer informatie?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Lees wat de Wet natuurbescherming regelt met betrekking tot plant- en diersoorten in de brochure 'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen'. Deze brochure is opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken.

Voorbeeld sloop of renovatie: nesten van de gierzwaluw
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Stel, u wilt een gebouw (laten) renoveren of slopen dat wordt bewoond door de huismus. Deze soort maakt het hele jaar door gebruik van een vaste rust- en verblijfsplaats. Daarom zijn hun nesten en leefomgeving het gehele jaar beschermd. Slopen en renoveren is dan bijna altijd een overtreding van de Wet natuurbescherming. U vraagt daarom een ontheffing aan bij de Provincie.

Een ontheffing kan alleen worden verleend als de initiatiefnemer kan aantonen dat de werkzaamheden echt noodzakelijk zijn en er geen betere alternatieven zijn. De Provincie beoordeelt uw aanvraag en verleent indien mogelijk een ontheffing. Aan de ontheffing worden voorwaarden verbonden om effecten op de huismus zoveel mogelijk te beperken. Veel voorkomende voorwaarden zijn:

 • Op laten stellen van een ecologisch werkprotocol door een erkend ecoloog
 • Bij renovatie worden de rust- en verblijfsplaatsen van de huismus ontzien en toegankelijk gehouden
 • Werken buiten de meest kwetsbare periode. De meest kwetsbare periode voor de huismus is tijdens het broedseizoen en tijdens extreme kou
 • Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden in de nabije omgeving
 • Verbeteren van het leefgebied voor de huismus in bestaand of nieuw leefgebied
 • Als de alternatieve verblijfplaatsen zijn aangeboden, beginnen met ongeschikt maken van de originele verblijfplaatsen (natuurlijk buiten de meest kwetsbare periode)
Voorbeeld sloop of renovatie: bewoning door de huismus
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Stel, u wilt een gebouw (laten) renoveren of slopen dat wordt bewoond door de huismus. Deze soort maakt het hele jaar door gebruik van een vaste rust- en verblijfsplaats. Daarom zijn hun nesten en leefomgeving het gehele jaar beschermd. Slopen en renoveren is dan bijna altijd een overtreding van de Wet natuurbescherming. U vraagt daarom een ontheffing aan bij de Provincie.

Een ontheffing kan alleen worden verleend als de initiatiefnemer kan aantonen dat de werkzaamheden echt noodzakelijk zijn en er geen betere alternatieven zijn. De Provincie beoordeelt uw aanvraag en verleent indien mogelijk een ontheffing. Aan de ontheffing worden voorwaarden verbonden om effecten op de huismus zoveel mogelijk te beperken. Veel voorkomende voorwaarden zijn:

 • Op laten stellen van een ecologisch werkprotocol door een erkend ecoloog
 • Bij renovatie worden de rust- en verblijfsplaatsen van de huismus ontzien en toegankelijk gehouden
 • Werken buiten de meest kwetsbare periode. De meest kwetsbare periode voor de huismus is tijdens het broedseizoen en tijdens extreme kou
 • Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden in de nabije omgeving
 • Verbeteren van het leefgebied voor de huismus in bestaand of nieuw leefgebied
 • Als de alternatieve verblijfplaatsen zijn aangeboden, beginnen met ongeschikt maken van de originele verblijfplaatsen (natuurlijk buiten de meest kwetsbare periode)
Voorbeeld kappen van een bomenrij: vliegroute van de gewone dwergvleermuis
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De leefomgeving van de gewone dwergvleermuis is heel divers en kan per seizoen verschillen. Dit geldt overigens voor de meeste vleermuissoorten. Zo hebben ze vaak aparte kraamverblijfplaatsen in de zomer en winterverblijven. Verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis bevinden zich vaak in gebouwen, maar het leefgebied buiten gebouwen is net zo belangrijk. De gewone dwergvleermuis gebruikt bijvoorbeeld een heel netwerk aan vliegroutes en jachtgebieden. Dit netwerk bestaat voornamelijk uit herkenningspunten en lijnelementen, zoals bomenrijen.

Wilt u een bomenrij (laten) kappen die als vliegroute gebruikt wordt door de gewone dwergvleermuis, dan verstoort u de leefomgeving van deze soort. Het kappen van de bomenrij is dan bijna altijd een overtreding van de Wet natuurbescherming. U vraagt daarom een ontheffing aan.

Een ontheffing kan alleen worden verleend als u kan aantonen dat de werkzaamheden echt noodzakelijk zijn en er geen betere alternatieven zijn. De Provincie beoordeelt uw aanvraag en verleent indien mogelijk ontheffing. Aan de ontheffing worden voorwaarden verbonden om effecten op de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te beperken. Veel voorkomende voorwaarden zijn:

 • Opstellen ecologisch werkprotocol door een erkend ecoloog
 • Werken buiten kwetsbare perioden. Het is afhankelijk van de functie van de vliegroute wanneer dit is. Een ecoloog kan helpen bij de bepaling hiervan
 • Faseren van activiteiten in ruimte en tijd. Bijvoorbeeld niet de hele bomenrij in één keer kappen, maar om en om. Vervolgens nieuwe bomen herbeplanten, en na 5 jaar de andere bomen vervangen.
 • Alternatieve vliegroutes aanbieden
Wat zijn de grootste veranderingen voor bescherming van bomen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Met de ingang van de Wet natuurbescherming

 • Stellen de Provincies regels aan waar herbeplanting aan moet voldoen. Onze regels leest u in artikel 8 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.
 • Kunnen gemeenten makkelijker aanvullende regels stellen over bomen. Dat mogen zij ook als de bomen beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. Controleer daarom voordat u gaat kappen welke regels er in uw gemeente gelden.
 • Kan er zonder melding en herbeplantingsplicht gekapt worden in Natura 2000-gebieden als dat nodig is om Natura 2000-doelen te behalen.
 • Vervalt de uitzonderingspositie voor Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zal net als andere natuurbeheerders meldingen indienen bij de Provincie voordat zij overgaan tot kappen.
 • Geldt er voor de lindeboom ook een meld- en herbeplantingsplicht.
Welke procedures kent de Wet natuurbescherming?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Als u een vergunning of ontheffing moet aanvragen dan zijn er verschillende procedures mogelijk:

 1. Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB); u heeft ook een omgevingsvergunning nodig van een gemeente waarbij u het onderdeel natuur betrekt. De gemeente vraagt dan bij de Provincie om een VVGB en voegt deze toe aan de omgevingsvergunning. De procedure loopt dan via de gemeente. De duur van de procedure is maximaal 26 weken.
 2. Reguliere procedure; in dit geval vraagt u direct bij de Provincie een vergunning of ontheffing aan. Als uw plan, project of activiteit uitsluitend gevolgen heeft voor uzelf, dan volgt meestal de reguliere procedure. Er zijn dan geen andere belanghebbenden. Deze procedure duurt maximaal 13 weken met de mogelijkheid van een verlenging van 7 weken.
 3. Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV); in dit geval vraagt u direct bij de Provincie een vergunning of ontheffing aan. Als uw plan, project of activiteit ook effect kan hebben op andere partijen anders dan uzelf dan volgt meestal de UOV-procedure. Voordat wij een definitief besluit nemen over uw aanvraag leggen wij eerst ons ontwerpbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen op het ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze procedure duurt maximaal 13 weken met de mogelijkheid van een verlenging van 7 weken.

Publicaties en bekendmakingen

Als uw aanvraag als VVGB onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning, dan legt de betrokken gemeente dit als totaalpakket ter inzage. Eventuele publicaties en bekendmakingen worden ook door de gemeente geregeld.

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet gepubliceerd. Wel plaatsen wij een overzicht van de genomen besluiten op de pagina Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten.

Besluiten die wij nemen via de UOV worden gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Wanneer wij een ontwerpbesluit ter inzage leggen wordt dit ook gepubliceerd om op die manier belanghebbenden de kans te geven om een zienswijze in te dienen.