Huisvesting tijdelijke (buitenlandse) werknemers

De opgave van de Zeeuwse arbeidsmarkt is niet zozeer de werkloosheid (die is laag in Zeeland) maar het vinden van voldoende mensen met de juiste opleiding voor de vraag van de werkgevers. Het is nodig om arbeidskrachten van buiten Zeeland aan te trekken waaronder tijdelijke (buitenlandse) werknemers. Het is daarbij cruciaal deze nieuwe Zeeuwen zich welkom voelen en er voldoende, goede, passende huisvesting beschikbaar is.

Flexwonen is een geschikte woonvorm voor de tijdelijke werknemer en als eerste landingsplek voor expats en (andere) werknemers die langer in Zeeland willen blijven.

Bekijk hier de verhalen van:

De provincie stimuleert een integraal, regionaal afgestemd beleid voor de huisvesting van tijdelijke (buitenlandse) werknemers. Dit beleid is gericht op het bieden van ruimte voor voldoende, kwalitatief goede huisvesting, het inzetten van handhaving om illegale situaties te voorkomen, het creëren van draagvlak en het stimuleren van integratie.

Onderzoek behoefte huisvesting

Inzicht in de behoefte aan huisvesting is nodig om beleid te ontwikkelen. De Stec groep en RIGO hebben in 2019 onderzoek gedaan naar deze behoefte nu en in de toekomst. Daaruit blijkt dat er grote verschillen tussen de regio’s in Zeeland zijn voor wat betreft aantallen buitenlandse werknemers, verblijfsduur en huisvestingsvorm. Voor heel Zeeland is er aanvullende huisvestingsbehoefte voor minimaal 2.340 werknemers.

Landelijke aanpak

Het kabinet heeft de aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uit het advies ‘Geen tweederangsburgers’ omarmd. Het kabinet geeft aan dat er nog steeds te veel misstanden voorkomen onder arbeidsmigranten, maar het kabinet constateert ook dat veel maatregelen genomen of in ontwikkeling zijn bij ministeries, gemeenten, provincies, werkgevers en vakbonden. Dit moet en zal de komende jaren tot verder resultaat leiden. Het kabinet informeert de tweede kamer jaarlijks over de voortgang:

 Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

Toenemende druk op huisvesting

De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is vanwege corona toegenomen. Ook zal de vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen.  De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is vanwege corona toegenomen. Ook zal de vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen. Dat blijkt uit het onderzoek van tijdelijk aanjager huisvesting buitenlandse werknemers Jan de Regt. Hij heeft onderzocht of er knelpunten zijn ontstaan rondom de huisvesting van hun seizoenmedewerkers als gevolg van de coronacrisis. Lees meer over het onderzoek op deze website

 

Zoekt u huisvesting of heeft u huisvesting in de aanbieding, het Expertisecentrum Flexwonen brengt vraag en aanbod  bij elkaar.

Terugblik online bijeenkomst 'Zeeland geeft thuis voor arbeidsmigranten'

Tijdens het Themaoverleg Wonen en Voorzieningen van het Overleg Zeeuwse Overheden hebben de wethouders van de Zeeuwse gemeenten aangegeven dat zij hun rol willen pakken op het dossier (huisvesting van) buitenlandse werknemers en daarbij ook met elkaar en de provincie te willen samenwerken. Om inspiratie en bouwstenen voor een breed gedragen actieplan te verzamelen, organiseerde de provincie Zeeland op 14 juli 2021 een online-bijeenkomst. Bekijk de uitzending terug op ons Youtube-kanaal.