Wonen

Een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod van woningen dat voldoet aan de woonbehoeften van inwoners; dit is het uitgangspunt van de maatregelen die de Provincie neemt op de woningmarkt. Woningmarktafspraken worden gemaakt met gemeenten voor de vijf regio's, onderzoek wordt gedaan en ontwikkelingen op de woningmarkt worden gemonitord. De Provincie biedt huizenbezitters een subsidieregeling voor het slopen of samenvoegen van woningen en de mogelijkheid een gunstige lening af te sluiten voor het verduurzamen van woningen. 

De blikvanger brede school

Woonagenda

De Zeeuwse Woonagenda is een nieuwe manier van samenwerken tussen de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. In de Woonagenda beschrijven we de belangrijkste uitdagingen op woongebied. Deze uitdagingen gaan over het voorbereiden van woningen op de toekomst. Denk dan aan levensloopbestendige woningen, waar bewoners kunnen blijven wonen ook als zij zorg nodig hebben. Of woningen die klaar zijn voor het veranderende klimaat. We willen goede en voldoende geschikte en betaalbare woningen voor inwoners van Zeeland, nu en in de toekomst. Deze samenwerking richt zich nog meer op de kwaliteit van het aantal woningen. Hierbij letten we ook op het evenwicht tussen het aanbod en de woonwens van inwoners.

Regionale woningmarktafspraken

Plannen voor woningbouw moeten passen bij de huidige en toekomstige woningbehoefte in de regio. Gemeenten moeten hiervoor regionale woningmarktafspraken maken. Dit hebben we vastgelegd in het Omgevingsplan 2018. Met de regionale woningmarktafspraken kunnen de vijf woningmarktregio’s van Zeeland (De Bevelanden, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen) woningbouwplannen binnen de eigen regio op elkaar afstemmen. Door de afstemming wordt leegstand voorkomen en gestimuleerd dat de juiste woningen op passende locaties ontwikkeld worden.

Kennis en onderzoek

De Provincie Zeeland heeft samen met de Zeeuwse gemeentenhet Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) uit laten voeren . Dit onderzoekgeeft inzicht in de omvang en samenstelling van de bestaande woningvoorraad en de ‘kwalitatievewoningbehoefte. Met kwalitatieve woningbehoefte wordt bedoeld wat de woonwensen zijn qua woningtype en woonlocatie van de huidige en toekomstige inwoners van Zeeland. Zo wordt duidelijker welke maatregelen nodig zijn om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken en welke woningen waar nodig zijn. Voor de regio Walcheren is bovendien een locatieonderzoek beschikbaar, waarbij de woningbouwplannen getoetst zijn aan de (kwalitatieve) behoefte.

Tot slot stelt de Provincie om de drie jaar een prognose op om een zo goed mogelijke inschatting van de toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling te kunnen maken. Omdat de Provincie zelf een prognose maakt, kan kennis van gemeenten over lokale ontwikkelingen (bijvoorbeeld over immigratie van Belgen en arbeidsimmigranten) betrokken worden bij het opstellen van de prognose  (zie ook Bevolking).

Monitoring

Een belangrijke taak van de Provincie het monitoren van de woningmarkt. Voor het provinciaal ruimtelijk beleid is namelijk inzicht nodig in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Pas dan kan er voor gezorgd worden dat vraag en aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken worden de ontwikkelingen en trends op het gebied van woningvoorraad, leegstand, nieuwbouw en sloop, woningbouwplannen en vergunningen beschreven in drie afzonderlijke monitors. Daarnaast wordt met het Dashboard Ladderruimte inzicht gegeven in de woningbouwplannen van Zeeuwse gemeenten en in hoeverre deze plannen aansluiten op de behoefte. Voor Zeeuwse-Vlaanderen is een apart Dashboard ingericht dat gegevens per gemeente weergeeft. 

Subsidieregelingen voor wonen

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar om te zorgen dat in Zeeland de juiste huizen beschikbaar zijn. Actuele regelingen zijn o.a.: Hergebruik leegstaande panden (HELP), Gebiedsgerichte aanpak wonen, Provinciale impuls wonen (PIW). Sommige regelingen zijn voor particulieren, anderen voor gemeenten of corporaties. Kijk op de subsidiepagina voor meer informatie en het gehele aanbod van subsidies

Flexwonen

Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen  niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen door flexwonen te stimuleren.

Contact

Team wonen
wonen@zeeland.nl