Een kwalitatief goed aanbod van woningen dat voldoet aan de woonbehoeften van inwoners. Dit is het uitgangspunt van de maatregelen die de Provincie neemt op de woningmarkt. Er worden woonafspraken gemaakt met gemeenten voor de 5 regio's, er is een subsidieregeling voor huizenbezitters voor het slopen of samenvoegen van huizen en de mogelijkheid een gunstige lening af te sluiten voor het opknappen van woningen.

Regionale woningmarktafspraken

Plannen voor woningbouw moeten passen bij de woningbehoefte in de regio. Hiervoor moeten gemeenten regionale woningmarktafspraken maken. Dit hebben we vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018. Met deze afspraken willen we voorkomen dat gemeenten niet over de eigen gemeentegrenzen kijken en in financiële problemen komen omdat investeringen verkeerd uitpakken. Dat kan gebeuren wanneer nieuwbouw bijvoorbeeld niet aansluit op de veranderende bevolkingssamenstelling in een hele regio, of op de actuele woonbehoeften. Woningafspraken gelden voor de 5 regio's De Bevelanden, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen. Bij de afspraken hoort ook een overzicht van de woningbouwplannen per regio.

Onderzoek woningwensen

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland analyseert voor de Provincie onderzoek dat het Rijk laat doen onder de Nederlandse bevolking naar woonkwaliteit en woonbehoefte. De analyses staan in het WoON-themarapport 2013. We gebruiken dit rapport bij het maken van regionale woningmarktafspraken. 

Subsidie en gunstig lenen 

Provinciale Impuls Wonen

We stellen jaarlijks geld beschikbaar voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, in blokken opknappen of samenvoegen. Hiermee willen we voorkomen dat we in Zeeland met een overschot te maken krijgen van oude woningen die niet meer aan moderne eisen voldoen. Particulieren, gemeenten en woningcorporaties kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Duurzame particuliere woningverbetering

Particulieren kunnen bij hun gemeente een lening tegen 1% rente aanvragen voor aanpassingen in huis. Bijvoorbeeld om het energieverbruik te verminderen, de bouwtechnische staat te verbeteren of om de woning levensloopbestendig te maken. De regeling heet Duurzame particuliere woningverbetering. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten verstrekt de lening. De Provincie draagt 1 miljoen euro bij aan het fonds.
Op dit moment is het geld uit het fonds volledig uitgeleend.

Contact

Léon Kaagman
+31 118 631940
lg.kaagman@zeeland.nl