Een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod van woningen dat voldoet aan de woonbehoeften van inwoners; dit is het uitgangspunt van de maatregelen die de provincie neemt op de woningmarkt. Er worden woningmarktafspraken gemaakt met gemeenten voor de 5 regio's, er wordt onderzoek gedaan en de ontwikkelingen op de woningmarkt worden gemonitord. Tot slot biedt de provincie een subsidieregeling voor huizenbezitters voor het slopen of samenvoegen van huizen en de mogelijkheid een gunstige lening af te sluiten voor het opknappen van woningen.

Regionale woningmarktafspraken

Plannen voor woningbouw moeten passen bij de huidige en toekomstige woningbehoefte in de regio. Hiervoor moeten gemeenten regionale woningmarktafspraken maken. Dit hebben we vastgelegd in het Omgevingsplan 2018. Met de regionale woningmarktafspraken kunnen de vijf woningmarktregio’s van Zeeland (De Bevelanden, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen) hun woningbouwplannen binnen hun regio op elkaar afstemmen. Door de afstemming wordt leegstand voorkomen en wordt gestimuleerd dat de juiste woningen op de juiste locatie ontwikkeld worden.  

Kennis en onderzoek

De provincie stelt om de 3 jaar een prognose op voor een zo goed mogelijke inschatting van de toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling. De meest recente prognose is in 2019 gepubliceerd. Omdat de provincie zelf een prognose maakt, kan kennis van gemeenten over lokale ontwikkelingen (bijv. over immigratie van Belgen en arbeidsmigranten) betrokken worden bij de opzet van de prognose (zie ook Bevolking).

Samen met alle Zeeuwse gemeenten heeft de provincie Zeeland in 2019 het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ) uit laten voeren. Dit onderzoek richt zich op de gehele woningmarkt van Zeeland. Het onderzoek geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de bestaande woningvoorraad en de (toekomstige) woonwensen van de bewoners. Hierdoor wordt duidelijker welke maatregelen nodig zijn om de huidige woningvoorraad toekomstbestendig te maken en welke woningen op welke locatie nodig zijn.

Monitoring

Een belangrijke taak van de provincie is de monitoring van de woningmarkt. Voor het provinciaal ruimtelijk beleid is namelijk inzicht nodig in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Pas dan kan er voor gezorgd worden dat vraag en aanbod in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin op elkaar aansluiten. De provinciale monitoringsaanpak wonen heeft drie aspecten: de toekomstige woningbouwplannen; de ladderruimte, ofwel de ruimte die gemeenten nog hebben om nieuwe woningbouwplannen te ontwikkelen; en de daadwerkelijk gerealiseerde woningbouw. De eerste Woonmonitor Zeeland, waarbij jaarlijks teruggekeken wordt op het gebied van wonen en demografie, zal in het voorjaar van 2019 gepubliceerd worden.

Subsidie en gunstig lenen 

Provinciale Impuls Wonen

We stellen jaarlijks geld beschikbaar voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, in blokken opknappen of samenvoegen. Hiermee willen we voorkomen dat we in Zeeland met een overschot te maken krijgen van oude woningen die niet meer aan moderne eisen voldoen. Particulieren, gemeenten en woningcorporaties kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Duurzame particuliere woningverbetering

Via de regeling Duurzame particuliere woningverbetering (DPW) konden particulieren tot 2017 bij hun gemeente een lening tegen 1% rente aanvragen voor aanpassingen in huis. Bijvoorbeeld om het energieverbruik te verminderen, de bouwtechnische staat te verbeteren of om de woning levensloopbestendig te maken. De provincie Zeeland heeft voor deze regeling geld beschikbaar gesteld, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten verstrekte de lening. Op dit moment is het geld uit het fonds volledig uitgeleend. De resultaten van de verstrekte leningen zijn op een rij gezet in een evaluatierapport. Medio 2019 zal besloten worden of en hoe de regeling zal worden voortgezet.

Contact

Team wonen
+31 118 631997
wonen@zeeland.nl