Een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod van woningen dat voldoet aan de woonbehoeften van inwoners; dit is het uitgangspunt van de maatregelen die de Provincie neemt op de woningmarkt. Woningmarktafspraken worden gemaakt met gemeenten voor de vijf regio's, onderzoek wordt gedaan en ontwikkelingen op de woningmarkt worden gemonitord. De Provincie biedt huizenbezitters een subsidieregeling voor het slopen of samenvoegen van woningen en de mogelijkheid een gunstige lening af te sluiten voor het opknappen van woningen. 

Regionale woningmarktafspraken

Plannen voor woningbouw moeten passen bij de huidige en toekomstige woningbehoefte in de regio. Gemeenten moeten hiervoor regionale woningmarktafspraken maken. Dit hebben we vastgelegd in het Omgevingsplan 2018. Met de regionale woningmarktafspraken kunnen de vijf woningmarktregio’s van Zeeland (De Bevelanden, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen) woningbouwplannen binnen de eigen regio op elkaar afstemmen. Door de afstemming wordt leegstand voorkomen en gestimuleerd dat de juiste woningen op passende locaties ontwikkeld worden.  

Kennis en onderzoek

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland analyseren in opdracht van de Provincie onderzoek dat het Rijk laat doen onder de Nederlandse bevolking naar woonkwaliteit en woonbehoefte. De analyses staanin het rapport Wonen in Zeeland (2017). We gebruiken dit rapport bij het maken van regionale woningmarktafspraken. 

De Provincie Zeeland is daarnaast verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van het KWO (Kwalitatief Woononderzoek Zeeland). Dit onderzoek richt zich op de gehele woningmarkt van Zeeland en geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de bestaande woningvoorraad en de (toekomstige) woningbehoefte. Zo wordt duidelijker welke maatregelen nodig zijn om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken en welke woningen waar nodig zijn. 

Tot slot stelt de Provincie om de drie jaar een prognose op om een zo goed mogelijke inschatting van de toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkeling te kunnen maken. Omdat de Provincie zelf een prognose maakt, kan kennis van gemeenten over lokale ontwikkelingen (bijvoorbeeld over immigratie van Belgen en arbeidsimmigranten) betrokken worden bij het opstellen van de prognose (zie ook Bevolking).

Monitoring

Een belangrijke taak van de Provincie het monitoren van de woningmarkt. Voor het provinciaal ruimtelijk beleid is namelijk inzicht nodig in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Pas dan kan er voor gezorgd worden dat vraag en aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief op elkaar aansluiten. De provinciale monitoringsaanpak wonen heeft drie aspecten: de toekomstige woningbouwplannen; de ladderruimte, ofwel de ruimte die gemeenten nog hebben om nieuwe woningbouwplannen te ontwikkelen; en de daadwerkelijk gerealiseerde woningbouw. 

Provinciale Impuls Wonen

Jaarlijks stellen we geld beschikbaar voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, woningen willen samenvoegen of drie of meer rijwoningen toekomstbestendig willen maken. We willen hiermee vorkomen dat we in Zeeland te maken krijgen met een overschot van oude woningen die niet meer aan moderne eisen voldoen. Particulieren, gemeenten en woningcorporaties kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Contact

Team wonen
wonen@zeeland.nl