Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen  niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen door flexwonen te stimuleren.

Thuis in Zeeland; tv-serie over flexwonen

Om te laten zien welke mogelijkheden flexwonen biedt en wie daar bij gebaat zijn, start donderdag 1 oktober 2020 de zevendelige serie ‘Thuis in Zeeland’ bij Omroep Zeeland na het nieuws vanaf 17.15 uur en dan elk uur na het nieuws. Lees ook meer of luister de radio-uitzending van de Zeeuwse Kamer op Omroep Zeeland van 30 september 2020 terug.

In Zeeland werken gemeenten en Provincie samen aan een evenwichtige Zeeuwse woningmarkt, zodat het aanbod van woningen (in omvang en kwaliteit) aansluit op de behoefte. Door in te zetten op flexibele woonconcepten kunnen we niet alleen voldoen aan de vraag van veel woningzoekenden, maar kunnen we tegelijkertijd ook bijdragen aan de omschakeling naar een meer duurzame en levensloopbestendige woningmarkt. Dit is een belangrijk criterium om voor Zeeland als woon- en werklocatie te kiezen.

Wat is Flexwonen? Bekijk de animatie

Flexwonen: voor wie?

Huisvesting (tijdelijke) buitenlandse werknemers

Stimuleringsmaatregelen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet de provincies van een financiële impuls van 250.000 euro om flexwonen te stimuleren. Met dit bedrag kunnen de provincies gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking. In Zeeland gebruiken we dit geld voor communicatie (o.a. de zevendelige tv serie over de flexwoner, het realiseren van een flexibele schil voor de woningmarkt (inclusief 5 pilots, 1 per regio) en onderzoek (behoefte, geschikte locaties).

Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van versnellingskamers van de RVO. Dit zijn compacte sessies waarin betrokkenen met een flexwoonidee voor een bepaalde locatie de realisatie kunnen versnellen onder begeleiding van een deskundige(n).

Zit een gemeente met een omvangrijker en ingewikkelder vraagstuk rond flexwonen, dan biedt de provincie ook een adviestraject van het Expertteam Woningbouw aan. Het advies moet de gemeente helpen om concrete stappen naar een oplossing te zetten.

Projecten

Op de website van het Expertisecentrum Flexwonen staat informatie over projecten rond Flexwonen in Nederland. Ontbrekende projecten kunt u via deze pagina doorgeven.

Onderzoeken

Om het flexwonen naar behoefte te kunnen ontwikkelen is het is van belang om deze behoefte en de mogelijkheden voor Zeeland goed in kaart te brengen. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

RIGO heeft een bureaustudie uitgevoerd naar de behoefte aan huisvesting voor buitenlandse werknemers nu en in de komende 10 jaar op basis van landelijke cijfers en inschrijvingen in de Basisregistratie Personen van gemeenten (2019). 

De Stec groep heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verandering in woonbehoefte in Zeeland in de komende jaren en dit vergeleken met de bestaande woningvoorraad (2019). Uit dit onderzoek blijkt aan welk type woningen een tekort en aan welk type een overschot ontstaat. Binnen dit onderzoek is op basis van een enquête onder werkgevers en diepte interviews ook de behoefte aan woonruimte voor buitenlandse werknemers in beeld gebracht, met onderscheid naar het type huisvesting. 

Daarnaast zijn het onderzoek naar de behoefte aan flexwonen van andere doelgroepen en een locatieonderzoek in voorbereiding.

Meer informatie

Heeft u vragen over flexwonen in Zeeland? Stuur dan een mail naar flexwonen@zeeland.nl.