Flexwonen

Veel mensen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen door het stimuleren van flexwonen. We willen in Zeeland tot 2028 tenminste 800 flexwoningen realiseren.

tijdelijke woonruimte wordt gebouwd

Flexwonen is een tijdelijke manier van wonen. Dat kan in woningen zijn die tijdelijk op een bepaalde plaats staan, in gebouwen die tijdelijk voor wonen verhuurd worden of in een huis waar je alleen voor korte tijd kan huren. Dit nieuwe en flexibele woonconcept, is een aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Het is niet alleen geschikt voor spoedzoekers, zoals buitenlandse en tijdelijke werknemers, statushouders en studenten, maar ook voor starters. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Wat doen we om flexwonen te stimuleren?

Wij communiceren over goede voorbeelden van flexwonen, landelijk nieuws en oplossingen voor knelpunten, via nieuwsbrieven, deze informatiepagina, korte filmpjes over spoedzoekers en bijeenkomsten. Daarnaast voeren we onderzoeken uit en bieden we ook concrete ondersteuning voor projecten in de vorm van:

  • Inzet van het Expertteam Woningbouw (RVO) -> Samenwerking Provincie en Expertteam woningbouw | Provincie Zeeland
  • Eenmalige subsidie per regio voor innovatieve projecten die qua proces, mix van doelgroepen, samenwerkende partijen of anderszins een voorbeeld zijn voor andere gemeenten
  • Regeling flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave
  • Selectieomgeving voor het vinden van geschikte locaties voor flexwonen

Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen 

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen. Hier heeft de minister de Tweede Kamer 6 december over geïnformeerd. Deze garantieregeling zorgt voor het herplaatsen van flexwoningen, en mocht dat uiteindelijk niet mogelijk zijn een financiële compensatie om de investeringen te dekken. Op de Rijksbegroting is 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herplaatsingsgarantie.

Voor meer informatie: Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland

 

Twee Zeeuwse projecten krijgen specifieke uitkering uit de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Het gaat om de realisatie van huisvesting voor statushouders en andere spoedzoekers in de gemeente Middelburg (52 verplaatsbare woningen) en 200 verplaatsbare woningen die verspreid binnen de gemeenten op De Bevelanden geplaatst zullen worden. Deze woningen zijn bedoeld voor starters en spoedzoekers.

Ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten van VNG 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een ondersteuningsteam samengesteld om gemeenten te helpen rondom het vraagstuk arbeidsmigranten. Voor alle thema’s rondom arbeidsmigranten zoals huisvesting, zorg, handhaving, bedrijfseffectenrapportage, ambtelijke intervisie en registratie worden werkgroepen ingericht. Voor de regio Zuid Nederland en specifiek het thema huisvesting is Peter Smit adviseur. Peter is te bereiken via Peter.Smit@vng.nlVoor meer informatie: Ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten | VNG

Flexwonen en PIW

Binnen de Provinciale Impuls Wonen (PIW) zijn verschillende subsidiecategorieën. Een daarvan is de categorie waarbinnen subsidie verstrekt wordt voor sloop, zonder dat er teruggebouwd mag worden. Het standpunt van de Provincie is dat deze locaties ook gebruikt kunnen worden voor verplaatsbare woningen, omdat het om een tijdelijke invulling van de locatie gaat en er geen sprake is van een permanent gebruik voor wonen. Om dit tijdelijk gebruik te waarborgen, stellen we daarbij wel de voorwaarde dat de ontwikkeling met een tijdelijke omgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt. De Provincie hoopt hiermee de realisatie van flexwonen wat makkelijker te maken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Provincie via flexwonen@zeeland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over flexwonen in Zeeland? Geef uw mailadres dan door om de nieuwsbrief flexwonen te ontvangen via flexwonen@zeeland.nl

Om flexwonen te stimuleren organiseerden de Provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 in 2019 een congres.  Lees hier het verslag van het congres