Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen  niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

Financiële impuls voor provincies om flexwonen te bevorderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet de provincies van een financiele impuls van 250.000 euro om flexwonen te stimuleren. Dat werd bekend gemaakt tijdens het congres Flexwonen op 3 december in Middelburg. Met dit bedrag kunnen de provincies gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking. Lees meer hierover op woningmarktbeleid.nl. Voor meer informatie over flexwonen in Zeeland of ideeën over het stimuleren ervan kunt u mailen naar flexwonen@zeeland.nl.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt.

Congres flexwonen

Om deze ontwikkelingen te stimuleren organiseerden we dinsdag 3 december een congres over flexwonen. Een congres voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders. Georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31. Het congres bestaat uit een middagprogramma en een avondprogramma dat vooral gericht is op bestuurders.

​In het middagprogramma werd gesproken over:

  • Flexwonen en zorgdoelgroepen: flexwonen kan onder bepaalde condities een oplossing zijn voor cliënten uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het Expertise centrum Flexwonen en Platform31 over wat wel en niet werkt.
  • Verplaatsbare woningen: snel, flexibel en circulair: corporaties bouwden in 2018 maar liefst 1.600 verplaatsbare woningen. Welke afwegingen werden gemaakt? Welke kansen biedt dat voor Zeeland? In gesprek met bouwers, corporaties en ontwikkelaars.
  • Flexwonen: kans voor niet-vitale vakantieparken? In sommige verouderde vakantieparken verblijven spoedzoekers. Deze parken zijn hier niet voor bedoeld. Hoe kan flexwonen ingezet worden om deze parken te revitaliseren? Wat kunnen gemeenten, parkeigenaren en andere betrokkenen doen? Welke strategieën zijn beschikbaar? En welke aanpak werkt?
  • Huisvesting spoedzoekers: inspirerende voorbeelden. Gemeenten verkennen verschillende woonoplossingen voor spoedzoekers. De ene gemeente gaat aan de slag met tijdelijk gebruik van bestaande gebouwen en gemengd wonen. De andere met tiny houses. Wat zijn hun overwegingen? En wat zijn hun ervaringen?
  • Short stay huisvesting als dealbreker of oplossing: het gebrek aan voldoende en goede shortstay huisvesting voor arbeidsmigranten en expats zet een rem op de economische groei. Wat zijn belangrijke dealbreakers voor Zeeuwse werkgevers? Maar ook: wat zijn inspirerende huisvestingsoplossingen?      
  • Het belang van een goed gemeentelijk beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers: een beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers kan behulpzaam zijn om onwenselijke situaties te voorkomen, misstanden tegen te gaan èn om marktpartijen helderheid te geven over wat wel en wat niet kan. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
  • De nieuwe Zeeuw en (een introductie op de versnellingskamers) flexwonen: Wat kan flexwonen betekenen voor huisvestingsvraagstukken die in Zeeland spelen en hoe krijgen we het flexwonen van de grond? Onder begeleiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van BZK diepen we dit vraagstuk uit en zoeken we naar oplossingsrichtingen, waaronder de Versnellingskamers Flexwonen. 

​Binnenkort vindt u een terugblik op het congres met alle relevante informatie op deze pagina.