MIT Zuid

Zeeuwse MKB'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidie is voor het stimuleren van innovatie in het MKB door middel van haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten.

logos MIT Zuid en EZ naast elkaar

Nieuwe MIT Zuid-regeling 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf Provincies hebben besloten om ook in 2021 de MIT Zuid-regeling weer open te stellen voor innovatieve ondernemers. Dit in afstemming met de Topsectoren en MKB-Nederland.

Begin maart werd een regeling opengesteld voor kennisvouchers, op 20 april werd een regeling voor Haalbaarheidsprojecten opengesteld, en op 1 juni startte de regeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development (onderzoek en ontwikkeling).

Verder op deze webpagina kunt u hier meer over lezen.

De nieuwe MIT Zuid-regeling 2021

Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van de regeling, zodat deze in lijn wordt gebracht met het vernieuwde landelijke innovatiebeleid. 

Regionaal hebben veel Provincies hun economisch beleid aangepast aan de huidige uitdagingen, en hebben zij in gezamenlijk overleg nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld.  Dat biedt kansen om tot één gezamenlijk beleidskader voor de regeling te komen, zodat in alle regio's dezelfde regelingen gelden.

Openstellingen in 2021: 20 april (haalbaarheidsprojcten) en 1 juni (Research & Development)

Het instrument Haalbaarheidsproject, met een subsidieplafond van € 3.630.060, werd opengesteld volgens het principe van ‘first come, first serve’ vanaf 20 april 2021 09.00 uur.

Het instrument Research & Development Samenwerkingsproject, met een subsidieplafond van € 8.470.140, is getart op 1 juni 2021, 09.00 uur en duurt tot en met 9 september 2021, 17.00 uur.

Doel, waarvoor kan deze subsidie worden aangevraagd, voor wie is deze regeling bestemd, wat zijn de specifieke voorwaarden etc., vindt u op:

Nieuwe regelingen kunnen inhoudelijk afwijken van de vorige

Voor MKB’ers die een project willen indienen, is het goed om er rekening mee te houden dat de openstellingen er inhoudelijk iets anders uit kunnen zien. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. 

Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en voor voorbeelden kunt u zich oriënteren via www.topsectoren.nl en via deze site naar de afzonderlijke thema’s. Vanaf het moment van publicatie zijn de verschillende indieningsloketten ook weer beschikbaar voor vragen.

Stimulus

Zie www.stimulus.nl/mit-zuid/ voor meer informatie over deze regelingen en hoe deze aan te vragen. 

Ook op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) vindt u uitgebreide informatie over de MIT Zuid-regeling.

Veel Zeeuwse MKB'ers kregen subsidie

Er zijn al heel wat Zeeuwse bedrijven die voor hun projecten MIT Zuid-subsidie ontvingen. Zie de website van Stimulus om daar meer over te lezen.

Begeleiding door Impuls Zeeland

Voor een goede voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen kunnen ondernemers terecht bij NV Economische Impuls Zeeland (kortweg: Impuls Zeeland).  Lees meer onder de kop 'Frontoffice' en zie ook de contactgegevens.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor ondernemers uit het MKB in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg of voor activiteiten die in Zuid-Nederland plaatsvinden.

Frontoffice in Zeeland: sleutel tot succes

Impuls Zeeland helpt ondernemers en hun subsidieadviseurs bij het aanscherpen van hun businesscase en de aansluiting met de regeling. 

De praktische uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. Daar dienen de aanvragen te worden ingediend.

Begeleiding van subsidieaanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij Rosco Ephraïm van Impuls Zeeland. U kunt ook contact opnemen met de programmamanager van de Provincie Zeeland, Leon Verlinde. Hun gegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contact

Provincie Zeeland: Leon Verlinde 
+31 118 631218
lc.verlinde@zeeland.nl

Impuls Zeeland: Rosco Ephraïm
+31 6 3067 7186
roscoephraim@impulszeeland.nl

Leon Verlinde en Europese vlag