Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Maar daardoor moeten we ook blijven oppassen op de veiligheid en zorg dragen voor de kwaliteit van het water. Met het waterbeleid draagt de Provincie Zeeland eraan bij dat het water schoon blijft. Maar ook dat we bij hevige neerslag zo min mogelijk overlast van water hebben en dat er voldoende zoet water is voor de landbouw. Samen met het Rijk en het waterschap zorgen we ervoor dat dijken en dammen voldoende veiligheid bieden én goed passen in het Zeeuwse landschap.


U zoekt informatie over



Zoek op onderwerp

Voor het regionale waterbeleid zijn de provincies verantwoordelijk. Het beleid sluit aan op landelijk en Europees beleid. De Provincie heeft het beleid vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Wanneer u als particulier of als ondernemer activiteiten in of rond het oppervlaktewater (kreken, kanalen, waterlopen, meer of zee) of grondwater wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig.

De Oosterschelde is het grootste en natste Nationaal Park van Nederland. Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water.

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk, onder meer door de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Via een actieve aanpak willen we vraag en aanbod meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. We brengen de mogelijkheden in kaart in het Zeeuws Deltaplan Zoet water. 

De Deltabeslissingen van het Rijk spelen in op de klimaatverandering. Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid en we houden bij ruimtelijke plannen rekening met een mogelijke overstroming. De Provincie heeft een belangrijke rol bij de ruimtelijke plannen die hieruit voortkomen.

In Zeeland is veel water. Om zo goed mogelijk om te gaan met water, is een goede visie op waterbeheer nodig.

In het programma Proeftuin Zoet Water ontwikkelen we nieuwe kennis om de verziltingsbedreiging het hoofd te bieden. Het programma bestaat uit verschillende projecten.