Zeeland is omringd door water. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Maar het vraagt ook om alert te blijven op de veiligheid en zorg te dragen voor de kwaliteit van het water. Met het waterbeleid draagt de Provincie Zeeland eraan bij dat het water schoon blijft, dat we bij hevige neerslag zo min mogelijk wateroverlast ondervinden en dat er voldoende zoet water is voor de landbouw. Samen met het Rijk en het waterschap zorgen we ervoor dat dijken en dammen voldoende veiligheid bieden én goed passen in het Zeeuwse landschap.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Voor het regionale waterbeleid zijn de provincies verantwoordelijk. Het beleid sluit aan op landelijk en Europees beleid. De Provincie heeft het beleid vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Wanneer u als particulier of als ondernemer activiteiten in of rond het oppervlaktewater (kreken, kanalen, waterlopen, meer of zee) of grondwater wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig.

De Oosterschelde is het grootste en natste Nationaal Park van Nederland. De natuur wordt er beschermd maar ook visserij en recreatie zijn er belangrijk. Er is aandacht voor natuureducatie en natuurbeleving.

Zoet water is van groot belang voor de landbouw. Zonder maatregelen kunnen in de toekomst gedurende de zomer tekorten ontstaan. De Provincie is betrokken bij het verbeteren van de zoetwatervoorziening.

De Deltabeslissingen van het Rijk spelen in op de klimaatverandering. Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid en we houden bij ruimtelijke plannen rekening met een mogelijke overstroming. De Provincie heeft een belangrijke rol bij de ruimtelijke plannen die hieruit voortkomen.

Zeeland is waterrijk. Een goede visie op waterbeheer is nodig om zo goed mogelijk om te gaan met water.Zeeland is waterrijk. Een goede visie op waterbeheer is nodig om zo goed mogelijk om te gaan met water.