Deltaweg; Organisatie

De Provincie Zeeland is wegbeheerder van de Deltaweg (N256) en werkt samen met partners, de omgeving en stakeholders toe naar een oplossing voor de verkeersproblematiek.

Luchtfoto Deltaweg panorama

Bestuurlijk overleg

De Provincie heeft samen met de gemeenten Goes, Noord-Beveland en de gemeente Schouwen-Duiveland een periodiek bestuurlijk overleg. In dit overleg worden de verschillende stappen die worden genomen in het vinden van een oplossing voor de Deltaweg afgestemd en advies voorbereid voor Gedeputeerde Staten van de Provincie.

Belanghebbenden

Voor de planstudie is een Klankbordgroep samengesteld. De Klankbordgroep bestond uit ambtelijke vertegenwoordigers namens een aantal wegbeheerders, maatschappelijke organisaties, het vervoerbedrijf en hulpdiensten. De klankbordgroep gaf advies op stukken die in het bestuurlijk overleg werden besproken.

We hebben onder andere omwonenden, dorps- en wijkverenigingen, bedrijven, grondeigenaren, overheden, wegbeheerders, belangenorganisaties en vervoersbedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan inhoudelijke werksessies. De werksessies waren onderdeel van de planstudie. In de voorbereiding zijn alle stakeholders actief geïnformeerd over de aanpak en in een consultatieronde bevraagd over hun belangen, standpunten, ideeën en wensen. Gedurende het vervolg van de planstudie informeerden we de stakeholders regelmatig over de voortgang en de uitkomsten van de planstudie door middel van een nieuwsbrief.