Deltaweg; Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de Deltaweg.

Luchtfoto Deltaweg Zandkreeksluis van noord naar zuid
Wat is de Deltaweg?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Deltaweg is de weg tussen de Zeelandbrug (aan de noordkant) en knooppunt de Poel (aan de zuidkant). Het A256-deel van de Deltaweg bevindt zich tussen de afrit van de A58 en het kruispunt met de N664 (richting ’s-Heer Hendrikskinderen) en de ’s-Heer Hendrikskinderendijk (richting Goes); dit A256-deel is op dit moment uitgevoerd als snelweg met 2x2 rijstroken. Het andere deel van de Deltaweg, vanaf het kruispunt met de N664 en de ’s-Heer Hendrikskinderendijk tot aan de Zeelandbrug, is de N256; dit N256-deel is op dit moment uitgevoerd als 80-kilometer-weg met 2x1 rijstrook. De Deltaweg maakt onderdeel uit van de Midden-Zeelandroute vanaf de A58 bij Goes tot aan Hellegatsplein (Zuid-Holland). De Midden-Zeelandroute is de belangrijkste noord-zuid verbinding binnen het regionale hoofdwegennet van de provincie Zeeland. De Provincie is de wegbeheerder van de Deltaweg.

Kaart met aanduiding Deltaweg

Waarom wordt alleen het tracé van de N256 tussen de A256 tot N255 (Noord-Beveland) onderzocht in de planstudie?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De N256 tussen de A256 en de aansluiting met de N255 (Noord-Beveland) is veel drukker dan het gedeelte tussen de N255 en de Zeelandbrug. Mede daardoor zijn de doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen daar ook groter. Het zuidelijke deel van de N256 is gecategoriseerd als regionale stroomweg en het noordelijke deel als gebiedsontsluitingsweg. Elk van deze wegsoorten heeft specifieke wegkenmerken en inrichtingseisen. Door deze toe te passen richten we de wegen duurzaam veilig in en bundelen we het verkeer op de belangrijkste wegen.

Wat is de Midden-Zeelandroute?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Midden-Zeelandroute is de belangrijkste noord-zuid verbinding binnen het regionale hoofdwegennet van de provincie Zeeland. De route loopt vanaf de A58 via A256/N256 Goes-Zierikzee en N59 Zierikzee-Hellegatsplein (Zuid-Holland).  

Kaart met aanduiding Midden-Zeelandroute

Welke problemen doen zich voor op de Deltaweg?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Deltaweg (N256) is één van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. Er ontstaan vaak files en er gebeuren regelmatig ongelukken.

Welke maatregelen zijn er al genomen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

We hebben al verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Deltaweg te verbeteren. Zo hebben we eerder de berm verhard en is bij de Zandkreekdam het parkeerterrein weggehaald, een bypass voor het fietsverkeer aangelegd en zijn bushaltes weggehaald. Ook brachten we recent akoestische belijning aan, plaatsten we mottoborden om weggebruikers te wijzen op hun gedrag en er is een snelheidsdisplay geplaatst.

Andere kortetermijnmaatregelen die we gaan nemen op of nabij de Deltaweg:

  • Het plaatsen van iVRI’s (Slimme verkeerslichten)
  • De aanleg van een nieuwe landbouwroute op de Zandkreekdam
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Houd de website in de gaten en meld u aan voor de nieuwsbrief via deltaweg@zeeland.nl of vul het aanmeldformulier in. 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens door de provincie Zeeland verwijderd. Meer informatie over hoe Provincie Zeeland omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy, vindt u in onze privacyverklaring.

Hoe wordt de impact van het geluid bepaald en hoe wordt bepaald welke geluidsmaatregelen worden genomen?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Bij iedere woning (in ieder geval eerstelijns bebouwing gezien vanaf de weg) bij het projectgebied is het geluidsniveau in de huidige situatie en per oplossingsrichting berekend. Dit is een voorlopige berekening op basis van het huidige uitwerkingsniveau van de oplossingsrichtingen.

Wanneer, vanwege de toename van het geluidsniveau ten opzichte van de huidige situatie, de grenswaarde wordt overschreden, zijn geluidsmaatregelen nodig. Ondanks dat zeker niet bij alle woningen de grenswaarden worden overschreden, is er bij alle oplossingsrichtingen sprake van overschrijdingen.

De grenswaarde verschilt per situatie. Voor woningen in binnenstedelijk gebied is de grenswaarde 63 dB. Voor woningen in buitenstedelijk gebied is de grenswaarde 58 dB.

Geluidsmaatregelen zijn alleen wettelijk verplicht bij nieuwbouw of bij de aanleg of fysieke wijziging (zoals bij de Deltaweg het geval is) van een weg en als daar op basis van de rekenresultaten aanleiding voor bestaat.

Door aanvullend onderzoek kan bepaald worden of geluidsmaatregelen bij de bron (bijvoorbeeld door een ander type (stiller) asfalt te gebruiken) voldoende zijn of dat er meer geluidsmaatregelen genomen moeten worden, zoals overdrachtsmaatregelen (zoals een geluidsscherm of wal) en maatregelen bij de woningen zelf. Ook een combinatie van maatregelen hoort tot de mogelijkheden.

Wat is er precies onderzocht?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De afgelopen anderhalf jaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Deltaweg N256, als onderdeel van de Midden Zeeland Route (MZR). Dit onderzoek richtte zich op het gedeelte vanaf de A256 bij Goes tot aan de N255, de Oost-Westweg op Noord-Beveland.

Welke oplossingsrichtingen zijn er?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

In het onderzoek wat de afgelopen periode is uitgevoerd is breed gekeken naar mogelijke manieren om de weg aan te pakken. Er is gesproken met diverse stakeholders, zoals bewoners, belangengroepen en gemeenten over mogelijke wijze waarop de weg kan worden verbeterd op het gebied van veiligheid en doorstroming. Maar er is ook gekeken naar koppelkansen met andere opgaven op het gebied van slimme mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

De oplossingsrichtingen die zijn verkend bestaan uit maatregelen die als volgt worden onderscheiden:

  • op de hoofdrijbaan de aanwezigheid van gelijk- of ongelijkvloerse kruisingen;
  • de aanleg van een enkelbaans- of dubbelbaans rijbaan met fysieke middenscheiding, ingericht voor een maximum snelheid van 80 of 100 kilometer per uur;
  • de optimalisatie van de huidige route over de Zandkreekdam of de aanleg van een nieuwe brug;
  • het aanpassen van de parallelstructuur met mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad, naast een landbouwweg.
Wat is het advies dat uit het onderzoek naar voren komt?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Royal HaskoningDHV heeft inzichtelijk gemaakt dat het een eerste goede stap is om de verkeersveiligheid te bevorderen. In het rapport van RHDHV worden hiervoor verschillende maatregelen voorgesteld. Het onderzoek laat ook zien dat, voornamelijk bij maatregelen die de doorstroming bevorderen, het verkeer op de gehele MZR zal toenemen. Daarom wordt voorgesteld om eerst een visie voor de gehele MZR op te stellen, voordat er een keuze wordt gemaakt voor maatregelen die voornamelijk de doorstroming verbeteren.

Mijn vraag staat er niet bij!

Staat uw vraag er niet bij of geeft een antwoord onvoldoende duidelijkheid? Neem dan contact met ons op.