Deltaweg; Proces

Op deze pagina leest u hoe we in verschillende stappen werken aan het vinden van een oplossing voor de Deltaweg.

Panoramafoto van de Deltaweg

Hoe pakken we het aan?

Het structureel verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N256 (Deltaweg) is noodzakelijk. Er is een eerste inventarisatie (Quickscan) gedaan naar mogelijke inrichtingsvarianten om de capaciteit en de veiligheid van de weg te vergroten. Gemeenten langs de route en belangenorganisaties (waaronder VNO/NCW) hebben hierin meegedacht. In het voorjaar van 2019 verscheen de Quickscan. Hieruit kwamen een aantal korte en lange termijn maatregelen naar voren. Vervolgstap is om, naast de huidige korte termijnmaatregelen, in afstemming met de omgeving de structurele aanpak te bepalen. Voordat de structurele aanpak gerealiseerd kan worden, gaan we samen met de omgeving en partners aan de slag met het bedenken van een oplossingsrichting. De oplossing leggen we voor aan Provinciale Staten en vanaf dat moment kan de structurele aanpak voor verkeersproblematiek op de Deltaweg worden uitgewerkt. Denk aan het maken van ontwerpen, vergunningen aanvragen, grond verwerven enzovoorts. Deze stappen duren bij elkaar wel een aantal jaar.

Onderzoek

Om te komen tot een oplossingsrichting zijn we aan de slag gegaan met een zogenaamde planstudie. In de planstudie hebben we de verkeersproblemen van de Deltaweg in kaart gebracht. Allerlei thema’s zijn onder de loep genomen: naast verkeer op hoofdrijbaan en parallelweg (veiligheid, doorstroming, geluid) is ook gekeken naar onder andere natuur, landschap, ecologie, bodem, archeologie, externe veiligheid, klimaatbestendigheid.

Speciale aandacht is geschonken aan duurzaamheid en slimme mobiliteit. Belangrijk onderdeel van de probleemverkenning is een uitgebreide informatie- en consultatieronde langs stakeholders. Deze ronde leverde een goed inzicht op in alle issues, belangen, standpunten, ideeën en wensen. Op basis van de inventarisatie is een ambitie geformuleerd en een toetsingskader opgesteld (stap 1), waarna is gekeken naar oplossingsrichtingen. De meest kansrijke oplossingsrichtingen zijn vervolgens beoordeeld op basis van de kwaliteit van de oplossing en de kosten ervan (stap 2). 

Vervolgstappen

Uiteindelijk wordt één oplossingsrichting verwerkt in een zogenaamde startnotitie. Op basis van deze startnotitie beslissen de leden van Provinciale Staten of de oplossingsrichting door kan naar de volgende fase en verder kan worden uitgewerkt. 

Verdere stappen in het proces zijn de 'definitiefase' waarin de oplossingsrichting verder wordt uitgewerkt, de 'ontwerpfase' waar het ontwerp en de kosten definitief worden vastgesteld, de 'voorbereidingsfase' waarin onder andere de aanbesteding en gunning worden gedaan, de 'realisatiefase' waar uiteindelijk de weg wordt opgeleverd en tot slot de 'nazorgfase' waar we de weg in gebruik nemen, het beheer overdragen en het proces evalueren.