In het coalitieakkoord 'Samen verschil maken’ staan de ambities van de Provincie voor de periode 2019 – 2023. Samen met de provinciale taken zoals die in wet- en regelgeving vastliggen, vormt dit akkoord het uitgangspunt voor het provinciale beleid. De Provincie legt dit beleid vast in beleidsnota's. In de jaarrekening en begroting staan de inkomsten en uitgaven van het afgelopen en het komende jaar.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Het coalitieakkoord 'Samen verschil maken' vormt samen met de provinciale taken zoals die in wet- en regelgeving vastliggen, het uitgangspunt voor het provinciale beleid. De Provincie legt dit beleid vast in beleidsnota's.

Ieder jaar maakt de Provincie een begroting voor het komende jaar en een jaarrekening van het afgelopen jaar met inkomsten en uitgaven.

In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 komt bijna alles samen wat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Voor het regionale waterbeleid zijn de provincies verantwoordelijk. Het beleid sluit aan op landelijk en Europees beleid. De Provincie heeft het beleid vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018 en de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. En vooral veiliger maken. Dat is het belangrijkste doel van het verkeersbeleid van de Provincie. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

Met het natuurbeleid wil de Provincie bereiken dat de karakteristieke Zeeuwse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft.

De Provincie ondersteunt culturele activiteiten en organisaties op het gebied van de kunsten en festivals, media, cultuureducatie, bibliotheekwerk en cultureel erfgoed.

Het milieubeleid van de Provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. In het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 wordt het milieubeleid verder uitgewerkt.

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water en biomassa.

De Economische Agenda beschrijft het economisch beleid van de Provincie. Hoofdlijnen richten zich voornamelijk op de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid (Balkenende).

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op het provinciale beleid.

In de provinciale productencatalogus vindt u alle producten van de provincie Zeeland.

De Provincie neemt besluiten over onder andere vergunningen, ontheffingen, subsidies, plannen en maatregelen. Als u het niet eens bent met een besluit van de Provincie kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Als uw bezwaar tegen een besluit van de Provincie ongegrond is verklaard, kunt u daar meestal nog beroep tegen instellen. Soms kunt u ook beroep instellen zonder dat er een bezwaarprocedure aan vooraf is gegaan.

Vindt u dat de Provincie onvoldoende naar u heeft geluisterd? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat meestal om het gedrag van bestuurders of ambtenaren.

Heeft u een vergunning, ontheffing, subsidie of andere beschikking aangevraagd? Of een bezwaarschrift ingediend? En neemt de Provincie te laat een beslissing daarop? Dan kunt u de Provincie een dwangsom aan u laten betalen.

De Provincie Zeeland vindt de veiligheid van haar eigen informatiesystemen erg belangrijk.

Provincie Zeeland weegt de maatschappelijke gevolgen mee in de bedrijfsvoering, inkoop van projecten en services.

In de Zomernota schetsen Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen voor de Begroting van het komende jaar.

Samen verschil maken. Het nieuwe college maakt ook verschil in de manier van presenteren van de Begroting: via een app.