De Provincie wil een stuwende kracht zijn voor de Zeeuwse economie. Samen met partijen van binnen én buiten Zeeland spelen we in op de kansen van ons LAND IN ZEE! Ons economisch beleid is dan ook tot stand gekomen in overleg met bedrijven, kennisinstituten, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ze hebben aangegeven wat zij belangrijke sectoren vinden en welke thema’s voor hen prioriteit hebben. De focus ligt op havens en industrie, op vrijetijdseconomie, en op agro en food. Deze sectoren hebben uitstekende mogelijkheden zich duurzaam te vernieuwen. Daarbij zijn terugkerende thema’s: innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, fysieke ruimte, promotie en acquisitie.


Zoek op onderwerp

De Economische Agenda beschrijft het economisch beleid van de Provincie. Hoofdlijnen richten zich voornamelijk op de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid (Balkenende).

Zeeland en de buurregio's zijn Europees koploper op circular-biobased economisch gebied. De Provincie stimuleert samenwerking in de circular-biobased economie en het delen van kapitaalgoederen tussen producenten en consumenten.

De Zeeuwse arbeidsmarkt staat onder druk. We stevenen af naar 6.000 vacatures in 2022. Zeeuwse partijen werken samen om vacatures te vervullen en niet-Zeeuwen te laten zien wat Zeeland te bieden heeft.

In het buitengebied en op bedrijfsterreinen van Zeeland is geen snelle internetverbinding beschikbaar. De Provincie helpt om ervoor te zorgen dat daar goed internet komt.

Goed onderwijs en voldoende kennis zijn belangrijk voor innovatie en het vestigingsklimaat. De Provincie ondersteunt het werk van de Onderwijs Autoriteit Zeeland, die zich hierop richt.

In het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone werkt de Provincie Zeeland met andere partijen aan het bevorderen van een duurzaam haven- en industriecluster in harmonie met de omgeving.

De commissie deed onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Inmiddels zijn zes kansrijke project ingediend die kunnen rekenen op een bijdrage van het Rijk.

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling, technologische ontwikkelingen en snelle groei van online verkoop zijn redenen die om een nieuwe aanpak vragen voor de detailhandel.

Hoe gaan Zeeuwse overheden invulling geven aan bestuurlijke samenwerking in de provincie? Die vraag stond centraal in het onderzoek van de commissie ‘externe spiegeling’.

De Economic Board Zeeland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden (gemeenten, provincie en Rijk) samen rond de tafel. Kennis wordt gebundeld, netwerken verbonden en bestuurskracht versterkt.

Zeeland heeft, via het ontwikkelingsbedrijf Impuls, een ondersteunings- en investeringsinfrastructuur opgebouwd voor startende en innovatieve MKB ondernemers.

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen waar dekking van een of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. 
 

De Provincie zorgt er met andere Zeeuwse partijen voor dat Zeeland zijn positie als belangrijke voedselproducent, -verwerker en -distributeur behoudt en uitbreidt.

Gedeputeerde Staten zien kansen voor Zeeland in het Nationale Groeifonds dat het kabinet heeft gepresenteerd.