De Provincie wil een stuwende kracht zijn voor de Zeeuwse economie. Samen met partijen van binnen én buiten Zeeland spelen we in op de kansen van ons LAND IN ZEE! Ons economisch beleid is dan ook tot stand gekomen in overleg met bedrijven, kennisinstituten, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ze hebben aangegeven wat zij belangrijke sectoren vinden en welke thema’s voor hen prioriteit hebben. De focus ligt op havens en industrie, op vrijetijdseconomie, en op agro en food. Deze sectoren hebben uitstekende mogelijkheden zich duurzaam te vernieuwen. Daarbij zijn terugkerende thema’s: innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemerschap, fysieke ruimte, promotie en acquisitie.


Zoek op onderwerp

De Economische Agenda beschrijft het economisch beleid van de Provincie. Hoofdlijnen richten zich voornamelijk op de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid (Balkenende).

Zeeland en de buurregio's zijn Europees koploper biobased economy. De Provincie stimuleert samenwerking in de biobased economy en het gezamenlijk en gedeeld gebruik van kapitaalgoederen door producenten en consumenten.

Zeeland heeft een sterke basis in de foodsector. Om kansen in de sector goed te benutten is meer samenwerking nodig. De business case Foodport Zeeland is daarop gericht. 

Met nieuwe gewassen en nieuwe technieken kan de landbouw ook in de toekomst economisch gezond blijven. Ondernemers ontwikkelen deze en de Provincie ondersteunt hen.

Breskens kan uitgroeien tot toeristische toplocatie. Onder meer door herontwikkeling van het havengebied en  profilering als internationaal centrum voor zeezeilen.

Vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten kweken in bassins op het land is een waardevolle innovatie. De Provincie werkt mee aan nieuwe initiatieven van ondernemers.

Vervoer via containers neemt wereldwijd toe. Voor de havens van Vlissingen en Terneuzen is het dus belangrijk dat ze goede containerfaciliteiten bieden.

Samen met bedrijfsleven en onderwijs probeert de Provincie vraag en het aanbod van personeel op elkaar af te stemmen. Vooral de technische sector en de zorgsector vragen aandacht.

In het buitengebied en op bedrijfsterreinen van Zeeland is geen snelle internetverbinding beschikbaar. De Provincie helpt om ervoor te zorgen dat daar goed internet komt.

Goed onderwijs en voldoende kennis zijn belangrijk voor innovatie en het vestigingsklimaat. De Provincie ondersteunt het werk van de Onderwijs Autoriteit Zeeland, die zich hierop richt.

In het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone werkt de Provincie Zeeland met andere partijen aan het bevorderen van een duurzaam haven- en industriecluster in harmonie met de omgeving.

De commissie deed onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. Zeeland gaat kansrijke projecten indienen voor een financiële bijdrage van het Rijk.

De Provincie Zeeland neemt het initiatief voor een crowdfunding stimuleringsprogramma. Het programma is erop gericht meer ondernemers en culturele organisaties bekend te maken met crowdfunding.

De Emergo is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een succesvol, innovatief Zeeuws bedrijf.

Zeeland is uniek en uitgestrekt. Een gebied net zo groot als de Randstad, maar dan met 380.000 inwoners. Dat vraagt om een goede organisatie van het openbaar bestuur. Daarom doet Zeeland mee als proeftuin in het project 'Maak verschil'.

Veranderingen in de bevolkingssamenstelling, technologische ontwikkelingen en snelle groei van online verkoop zijn redenen die om een nieuwe aanpak vragen voor de detailhandel.