Natuur in de Omgevingsverordening

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. Sommige onderwerpen vragen om een gedetailleerdere uitwerking. Voor die onderwerpen heeft de Provincie de Omgevingsverordening Zeeland opgesteld.

Akkerranden Jacobapolder

Omgevingsverordening Zeeland

In de Omgevingsverordening Zeeland staan verschillende onderwerpen op het gebied van natuur. Zoals onder andere bomen kappen, Natura 2000, soorten beschermen, onderwater flora en fauna en activiteiten in duisternisgebieden. Op deze pagina leest u meer over distelbeheer en onderwater flora en fauna. 

Onderwater flora en fauna

Dieren en planten die van nature in het wild leven, worden beschermd via de Omgevingswet. Maar de onderwater flora en fauna wordt alleen voor een deel wettelijk beschermd. De Provincie wilt ook de karakteristieke onderwater flora en fauna beschermen. Het verboden om activiteiten met mogelijke gevolgen voor deze soorten uit te voeren. U mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming onderwaterplanten snijden en meenemen of onderwater dieren vangen. Als u dit toch wilt, kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de Provincie. Een ontheffing verlenen wij alleen als uw doel met de onderwater flora en fauna educatief is of als u de soorten wilt onderzoeken. 

Distelbeheer

Het doel van distelbeheer is om te voorkomen dat de plantensoorten akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) hun zaden verspreiden en tot bloei komen. Dit staat in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in hoofdstuk 7 Distelbeheer. De verordening is in 2018 onderdeel geworden van de Omgevingsverordening.

Regels

In de verordening worden gebruikers, eigenaren, erfpachters of vruchtgebruikers van gronden verplicht op eigen grond te voorkomen dat akkerdistels of akkermelkdistels tot bloei komen. Het gaat hier om landbouwgrond of een strook van 30 meter grenzend aan landbouwgrond.

Handhaving

Burgemeester en wethouders van de gemeente zien toe op naleving van de verordening. Bij het niet naleven van de verordening kunnen zij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente de overtreding beëindigt en de wettelijk gezien juiste situatie herstelt. Het niet naleven van de verordening is tevens een strafbaar feit en kan worden beboet.

Meld disteloverlast

Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer maaien de randgebieden. Ook de Provincie, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat maaien distels op hun grondgebied. Dit doen zij op basis van de bepalingen uit de verordening. Als hierbij plekken ontbreken dan kunt u dat melden. De organisaties zullen hun best doen om de situatie op korte termijn op te lossen.

U kunt de organisaties bereiken via onderstaande contactgegevens:

Download

U kunt Omgevingsverordening Zeeland 2018, hoofdstuk 7 Distelbeheer, downloaden.