Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. Met ons natuurbeleid willen we bereiken dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland. Hoe we dat doen staat in het Omgevingsplan Zeeland, het Natuurbeheerplan Zeeland en in onze natuurvisie. Voor sommige onderwerpen is een gedetailleerdere uitwerking nodig. Voor die onderwerpen heeft de Provincie de Omgevingsverordening Zeeland opgesteld.

Distelbeheer

Het doel van de Omgevingsverordening Zeeland 2018, hoofdstuk 7 Distelbeheer, is om te voorkomen dat de plantensoorten akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) tot bloei en daarmee tot verspreiding van hun zaden komen. De verordening is in 2010 voor het laatst gewijzigd.

Regels

In de verordening worden gebruikers, eigenaren, erfpachters of vruchtgebruikers van gronden verplicht op eigen grond, voor zover dit landbouwgrond betreft of een strook van 30 meter daaraan grenzend, te voorkomen dat akkerdistels of akkermelkdistels tot bloei komen.

Handhaving

Burgemeester en wethouders van de gemeente zien toe op naleving van de verordening. Bij het niet naleven van de verordening kunnen zij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Het niet naleven van de verordening is tevens een strafbaar feit en kan worden beboet.

Meld disteloverlast

Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer maaien de randgebieden. Indien hierbij plekken over het hoofd gezien worden, dan kunt u dat melden. De organisaties zullen zich inspannen om op korte termijn aanvullende maatregelen te nemen.

U kunt de organisaties bereiken op de volgende telefoonnummers:

Download

U kunt Omgevingsverordening Zeeland 2018, hoofdstuk 7 Distelbeheer, downloaden.