Bodembeleid

Het Zeeuwse bodembeleid is onder meer beschreven in de Provinciale Omgevingsvisie. Hierin staat onder andere de lange termijn visie op het gebied van bodem voor 2030 en 2050.

Vanwege het feit dat bodem een van de bouwstenen van de Zeeuwse Omgevingsvisie was, is bodem ook opgenomen in de bijbehorende Milieueffectrapportage (MER). Zowel de Omgevingsvisie als de MER zijn te raadplegen via het digitale magazine van de Zeeuwse Omgevingsvisie.

Ook beleidsdocumenten van de opgave Klimaatadaptatie en het programma Landelijk Gebied bevatten delen van het bodembeleid:

  • Voor de opgave Klimaatadaptatie is er strategie en uitvoeringsagenda geschreven. In de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KasZ) hebben de Zeeuwse overheden vastgelegd hoe we ons in Zeeland kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat en hoe we om kunnen gaan met de gevolgen daarvan. Bodem is hier ook een onderdeel van.
    Meer informatie over de KasZ
  • Voor Landelijk Gebied is er een ambitiedocument en uitvoeringsprogramma geschreven. Bodem wordt hierbij benoemd binnen het thema Volhoudbare Landbouw.
    Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied

Voor wat betreft de aanpak van de chemische bodemverontreiniging, zijn de uitgangspunten geformuleerd in het provinciale Milieuprogramma 2023-2027. Voor wat betreft het voorkomen van chemische bodemverontreiniging zijn de uitgangspunten geformuleerd in het provinciale VTH Programma Schoon, gezond en veilig Zeeland - Operationeel beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.