Horizon Europe

Horizon Europe is de opvolger van het Horizon 2020-programma. Het EU-subsidieprogramma Horizon Europe is bedoeld voor innovatie en onderzoek waarin kennis wordt gevaloriseerd. Dat wil zeggen: de opgedane kennis moet omgezet kunnen worden in commercieel haalbare producten, processen of diensten.

onderzoek

Wie kan subsidie aanvragen?

Onderzoeksinstellingen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Meer dan voorheen is er kans voor ondernemers en het MKB om financiering te krijgen voor baanbrekende innovaties.

Waarvoor is de subsidie?

Het programma kent 3 pijlers waarbij de eventueel te subsidiëren projecten kunnen aansluiten:

Pijler 1: Excellent Science

De Excellent Science pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren. Deze pijler bestaat uit drie onderdelen:

  • European Research Council (ERC) voor baanbrekend onderzoek van zeer hoog niveau;
  • Marie Skłodowska Curie acties voor het bevorderen van de training en internationale mobiliteit en uitwisseling van onderzoekers;
  • Onderzoeksinfrastructuren voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren.

Pijler 2: Challenges and European Industrial Competitiveness

Deze pijler 2 richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen.

Die uitdagingen zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDG's), de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Brede samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren (onderzoeks- en onderwijsinstellingen, industrie, NGO's - Niet Gouvernementele Organisaties- en meer) is nodig om de omvang en ingewikkeldheid van deze problemen aan te pakken.

Denk daarbij aan gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, overgang naar een kringloopeconomie (rest- en afvalstoffen worden weer als grondstof voor iets anders gebruikt) en het voedselprobleem. Dat alles moet ook leiden tot een sterke Europese industriesector en meer werkgelegenheid.

Activiteiten binnen deze pijler dragen bij aan het van het lab naar de markt brengen van innovatieve technologieën en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, en zijn gericht op uitmuntende kwaliteit en een positief effect op de maatschappij.

Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak samenwerkingsverbanden van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers, etc.). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking (samenwerking tussen personen uit verschillende vakgebieden) zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

Pijler 3: Innovative Europe

De derde pijler van Horizon Europe is gericht op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken. De pijler is ingevuld met de European Innovation Council (EIC). De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en zal primair bestaan uit 2 onderdelen:

  • De Pathfinder voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL), dat wil zeggen dat de innovaties nog niet of nauwelijks geschikt zijn om daadwerkelijk technisch toegepast te kunnen worden;
  • De Accelerator voor innovaties met een hoog TRL, dat wil zeggen innovaties die al (bijna) zover zijn dat ze technisch toegepast kunnen worden. Daarbij worden mogelijkheden geboden voor het combineren van diverse vormen van financiering, waaronder ook investering in vermogen (equity).

Het nieuwe onderdeel in pijler 3 is European Innovation Ecosytems. Dit onderdeel is gericht op het opbouwen en versterken van ecosystemen* en zal regionale en nationale partijen met elkaar verbinden die een belangrijke en invloedrijke rol spelen m.b.t. innovatie.

*evenwichtige en positieve wisselwerking tussen de levende (mensen, dieren en planten) en niet-levende (lucht, water, bodem) onderdelen van een omgeving

Wat wordt gesubsidieerd?

In totaal is er ruim 80 miljard euro beschikbaar voor de periode 2021-2027 voor:

  • innovatieve projecten 
  • het aantrekken of behouden van onderzoekers 
  • het versterken van een internationaal onderzoeksnetwerk 
  • het opdoen van nieuwe kennis en expertise

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Horizon Europe in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week reactie van ons.

Contact

Arnoud Guikema
+31 118 631440
aop.guikema@zeeland.nl

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.

Arnoud Guikema