Interreg 2 Zeeën

Het Interreg VA 2 Zeeën programma subsidieerde in de vorige subsidieperiode projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland (tot aan Texel). Er zijn geen nieuwe openstellingen meer in de programmaperiode 2021-2027, omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt. Maar er zijn andere vormen van samenwerking mogelijk tussen de Europese kustgebieden.

boot

Interessante projecten om van te leren

Het Interreg 2 Zeeën Programma heeft geen nieuwe openstellingen meer. De informatie op deze webpagina gaat over de vorige openstellingen, over interessante projecten die binnen het programma gerealiseerd zijn, én over andere manieren om met Europese kustgebieden samen te werken.

Nieuw samenwerkingsverband Europese kustgebieden: het Straits Comité

Vanwege de Brexit zijn er weinig subsidiemogelijkheden meer om samenwerking met organisaties uit het Verenigd Koninkrijk te stimuleren. Wel is Zeeland lid van het Straits Comité. Dit is een samenwerkingsplatform om onderling kennis uit te wisselen en om samenwerking tussen de kustregio's te stimuleren.

Lees meer op onze pagina over het Straits Comité.

Leren van andere projecten

Ook al is er op dit moment geen openstelling van de Europese subsidieregeling Interreg 2 Zeeën, het is altijd leuk én zinvol om te kijken wat andere projecten doen met de aan hen toegekende subsidie. En wat voor slimme toepassingen verzinnen toeristische ondernemers om circulair te worden, m.a.w. hoe passen zij hergebruik van materialen toe? 

Het FACET-project

Een van die Interreg 2 Zeeën-projecten die volop in ontwikkeling zijn, is het FACET-project. Dit project richt zich op het vergroten van circulair ondernemerschap in de toeristische sector. 

In het project FACET kijken ondernemers uit de vrijetijdssector hoe zij een circulaire oplossing op hun bedrijf kunnen toepassen. Van het bouwen van duurzame vakantiewoningen tot het hergebruik van afvalresten uit de horeca. Ook worden er 'best practices' (succesvolle projecten en werkwijzen) gedeeld, demonstraties gegeven en onderzoek gedaan om de sector te stimuleren om meer circulair te ondernemen. Allemaal middelen die ondernemers helpen bij verduurzaming. 

Bekijk de 'best practices' op de website van FACET www.facetwiki.eu of volg hun LinkedInpagina https://bit.ly/3utF5uP

Een voorbeeld van 'best practices' is De Paardekreek, waar duurzame vakantiewoningen gebouwd zijn in een dijk.

Duurzame vakantiewoningen in een dijk: De Paardekreek

Het FACET-project De Paardekreek is een project in de toeristische sector, waarbij nieuwe vakantiewoningen gebouwd worden die circulair zijn. Dat wil zeggen dat de gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden als de woning over twintig jaar niet meer voldoet aan de eisen van toerist. De woningen kunnen dan uit elkaar worden gehaald, en de materialen opnieuw gebruikt.

Het project is gestart in januari 2020 en loopt tot september 2022. Er zijn al dijkwoningen klaar, en deze zijn  ook al te huur.

Nieuwe samenwerkingsverband kustprovincies: Straits Comité

Om de onderlinge samenwerking tussen de kustgebieden van de Noordzee voort te kunnen zetten, ook al is het nog onzeker of er weer een nieuwe Interreg 2 Zeeën-regeling komt, is er een nieuw samenwerkingsverband opgericht: het Straits Comité. 

Meer weten?  Straits Comité.

Wie kon subsidie aanvragen voor Interreg 2 Zeeën?

De informatie hieronder gold voor de vorige programmaperiode, maar geeft u wel een idee over de doelstellingen en voorwaarden van het programma toen er nog openstellingen waren.

Subsidie kon aangevraagd worden door:

  • overheden
  • publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten, Kamers van Koophandel, vakbonden), private partijen (ook MKB)  
  • non-profitorganisaties (organisaties zonder het doel om winst te maken, zoals verenigingen)

Aan ieder project moest minimaal één Britse partner (gold voor de periode van vóór de Brexit) en een partner uit één van de andere lidstaten van het programmagebied (Vlaanderen, Frankrijk, Nederland) deelnemen.

Algemene doelstelling van het Interreg 2 Zeeën Programma in de vorige periode, 2014-2020

Hoofddoel was het ontwikkelen van een vernieuwend en duurzaam 2 Zeeën-gebied, waar de kustregio's samenwerkten op het gebied van onderzoek en kennisuitwisseling. Het ging om bescherming van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van de groene economie.

Bij deze hoofddoelstelling speelden de volgende vier thema's een belangrijke rol:

  • technologische en sociale innovatie
  • koolstofarme technologieën
  • aanpassing aan klimaatverandering
  • hulpbronnenefficiënte economie (zo min mogelijk materialen of energie gebruikend met toch een optimaal resultaat)  

Ook was 'ondersteuning van het MKB' een aandachtspunt en 'maritieme dimensie' (in hoeverre was er sprake van een direct verband met de zee). 

Wat werd gesubsidieerd?

Het 2 Zeeënprogramma droeg maximaal 60 procent bij aan de projectkosten.

Overzicht van diverse Europese subsidieprogramma's

Op de landingspagina van het Europaloket vindt u het totale overzicht van de Europese subsidieprogramma's en hun openstellingsperiodes.

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie uit het Interreg 2 Zeeën Programma zijn niet meer mogelijk. Heeft u een projectidee dat u toch graag wilt bespreken met één van de programmamanagers van ons Europateam, vult u dan het intake-formulier  in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Voor meer informatie over het programma zoals dat was in de vorige programmaperiode, kunt u terecht op de website van Interreg 2 Zeeën:  http://www.interreg2seas.eu/nl

Technische assistentie Interreg 2 Zeeën Programma

De Provincie Zeeland verzorgt de technische assistentie voor het Interreg 2 Zeeën Programma voor de Provincies Zeeland en West-Brabant. De Provincie ontvangt hiervoor een ERDF-bijdrage van het 2 Zeeën Programma. Voor vragen over het Programma kunt u terecht bij Wieteke Wolterbeek.

Interreg logo 2 Seas inclusief EU-logo
Wieteke Wolterbeek

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.