Op milieugebied heeft de Provincie een beperkt aantal taken. Voor veel milieuzaken zijn de gemeenten verantwoordelijk en geven we alleen de kaders aan. Tot onze taken behoren het toezicht houden op de grote en risicovolle bedrijven in Zeeland. Deze taak voert de DCMR Milieudienst Rijnmond voor de provincie Zeeland uit. Ook letten we erop dat bedrijven die veel geluid produceren of verontreinigingen uitstoten voldoende zijn afgescheiden van woongebieden. We controleren het oppervlaktewater en grondwater en bewaken de bodemkwaliteit. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert namens de provincie veel milieu- en veiligheidstaken uit. De RUD is een gezamenlijke dienst van de gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de Provincie. De dienst voert het provinciale milieubeleid uit: de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Het milieubeleid van de Provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. In het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 wordt het milieubeleid verder uitgewerkt.

Het milieubeleid van de Provincie krijgt concreet vorm in verordeningen, handhavingsdocumenten en overeenkomsten. Daarin staat welke milieuregels er gelden. Toezicht en handhaving op die regels gebeurt door de RUD Zeeland en door de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Waar kunt u milieuklachten en -meldingen indienen, over bijvoorbeeld geluidshinder of bodemverontreiniging?

De Provincie is bevoegd gezag voor alle luchtvaarterreinen in Zeeland. Daaronder valt Vliegveld Midden-Zeeland, maar ook terreinen voor starts of landingen van luchtballonnen en zeilvliegtuigen.