We hebben in Zeeland veel te maken met Europese regels en wetgeving. Daarom is de Provincie Zeeland goed vertegenwoordigd in Brussel. Omdat Zeeland een grensregio met de provincies Oost- en West Vlaanderen is, stemmen we ons beleid af op gezamenlijke thema’s. Dat doen we in de Scheldemondraad. Voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn er Europese subsidies die veel kansen bieden voor de Zeeuwse economie. Meer informatie over de diverse Europese subsidieprogramma’s kunt u onderaan deze pagina vinden.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

Ook in Zeeland kunnen bedrijven, overheden en instellingen gebruik maken van Europese subsidieprogramma’s om nieuwe projecten (deels) mee te financieren.

De Provincie heeft permanent iemand in Brussel om Zeeuwse belangen te behartigen. Deze lobbyist werkt in het Huis van de Nederlandse Provincies en probeert Europese richtlijnen te beïnvloeden voor Zeeland en signaleert nieuwe subsidieregelingen.

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken samen in de Euregio Scheldemond. De Scheldemondraad ontwikkelt plannen voor grensoverschrijdende samenwerking. Bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd met projectideeën te komen.

Europees Subsidieprogramma voor innovatie en onderzoek waarin wetenschappelijke kennis en techniek toegankelijk gemaakt wordt en praktisch toepasbaar voor derden.

Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 geeft subsidie voor plattelandsontwikkeling, bij voorbeeld via de regeling LEADER. Maar er zijn ook andere regelingen.

Met de maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemers; water' wil de provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in moderne installaties of machines waarmee ze hun positie op gebied van watermanagement kunnen versterken.​

Met de maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (niet water) wil de Provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering voor verduurzaming van het agrarische bedrijf. Deze regeling is momenteel gesloten.

LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen, dat wil zeggen op investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben, in het landelijk gebied. De investeringen moeten betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie...

De Provincie Zeeland stelt deze subsidieregeling open voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouw­onder­nemers. Deze regeling is momenteel gesloten.

Subsidie voor jonge landbouwers (onder de 41 jaar) die na bedrijfsovername willen investeren in verduurzaming van hun bedrijven.

Deze regeling dient ter stimulering van niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben), in het landelijk gebied van Zeeland. De investeringen dienen betrekking te hebben op de (her)inrichting, de...

De openstelling Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 is bedoeld voor projectmatige samenwerkingsverbanden in de agrarische sector, gericht op uitvoering van een innovatief project. De ingangsdatum van deze regeling: 28 juni 2021.

Europese subsidies voor projecten in de visserij en aquacultuur. Dit fonds is op dit moment gesloten. Zodra bekend is, wanneer het fonds weer geopend wordt, kunt u dit lezen op deze webpagina.

over subsidieregeling MIT Zuid, MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland

 

Subsidies voor projecten langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland.

Subsidies voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.

Europees subsidieprogramma voor projecten van overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Gezamenlijk subsidieprogramma van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met innovatieve thema’s.

Actuele informatie over Europese subsidieprogamma's, nieuwe openstellingen en de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsband (EIB). Doel van het EFSI is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de EU te bevorderen.

Samen slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van het project Smartsediment.

Nu Europa weer een nieuwe fase ingaat, hebben de kustregio’s rondom de Straat van Dover elkaar opgezocht voor een nieuw samenwerkingsverband in het zogenoemde Straits Committee. Er is ook een Straits-fonds in het leven geroepen, dat kleinschalige acties ondersteunt rondom innovatie, milieu en...

De EU Green Deal is het ambitieuze plan van de nieuwe Europese Commissie om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu een halt toe te roepen. Er zijn fondsen beschikbaar voor projecten die deze strategie ondersteunen.

Subsidies voor kleinschalige, grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties in Euregio Scheldemond.